10 λόγοι για να αγοράσετε μεταχειρισμένα αντί για καινούργια

Με την καθιέρωση της μαζικής παραγωγής χαμηλού κόστους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν λιγότερα κίνητρα να αγοράζουν μεταχειρισμένα προϊόντα. Ανεξάρτητα από αυτό, η αγορά των μεταχειρισμένων αντικειμένων παραμένει ισχυρή. Πολλοί από εμάς έχουμε τουλάχιστον ένα αντικείμενο που αγοράσαμε σε μια δημοπρασία, ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών ή ένα φιλανθρωπικό

--

--

Founder of the Design Agency, a 360 Advertising Agency www.designagency.gr Founder of linked www.linked.gr the remote employee engagement platform and findy.gr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
pantool

Founder of the Design Agency, a 360 Advertising Agency www.designagency.gr Founder of linked www.linked.gr the remote employee engagement platform and findy.gr